White-backed Woodpecker / Dendrocopos leucotos
© Szokács Krisztián
This image has been opened 4260 times.
original size