pkmk.hu
Feltöltött képek száma: 93209   Megfigyelési adatok száma: 310086
   
E-mail-cím:
Jelszó:
Beszámolók
A Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2011. évi közhasznúsági beszámolója - Európa / Magyarország Megosztom Facebookon
2012.06.09. 13:51 birding.hu team

Pest Környéki Madarász Kör (PKMK)


Közhasznúsági jelentés a 2011-es évről

A Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) a fővárosban és a környékén élő fiatal a természet- és ezen belül a madarak védelméért tenni akaró egyének összekovácsolódásából jött létre. 1998. április 24-én kezdeményeztük önálló jogi személyként (mint társadalmi szervezet) bejegyzésünket a Fővárosi Bíróságnál.
A fentieknek köszönhetően egyesületünk 1998. szeptember 15-től a 8226. számú bejegyzési végzés értelmében kiemelten közhasznú szervezetként működik.

Jelen közhasznúsági jelentés az alábbiakat tartalmazza:

1. a számviteli beszámolót;
2. a költségvetési támogatás felhasználását;
3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
4. a cél szerinti juttatások kimutatását;
5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
6. az elnökség tagjainak nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartami beszámolót;


1. Számviteli beszámoló

A tétel megnevezése eFt

1. A Befektetett eszközök (2-4. sorok) 871
2. I. Immaterális javak -
3. II. Tárgyi eszközök 871
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök -
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 967
6. I. Készletek -
7. II. Követelések -
8. III. Értékpapírok -
9. IV. Pénzeszközök 967
10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 1.838
11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 1.679
12. I. Induló tőke / Jegyzett tőke -
13. II. Tőkeváltozás / Eredmény 2.364
14. III. Lekötött tartalék -
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -685
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -
17. D. Tartalék -
18. E. Céltartalékok -
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 160
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek -
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 160
22. Források (passzívák) összesen (13+17+18+21 sor) 1.839


A tétel megnevezése Vállalkozási tevékenység Tevékenységünk célja szerinti tevékenység
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) - 1.572
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) - 1.572
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás - 419
4. a. alapítótól - 56
5. b. központi költségvetéstől - -
6. c. helyi önkormányzattól (Pest megyei önk.) - -
7. d. társadalombiztosítótól - -
8. e. egyéb, ebből 1% - 363
9. f. továbbutalási céllal kapott - -
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás - 157
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel - 757
12. 4. Tagdíjból származó bevétel - 6
13. 5. Egyéb bevétel (banki kamat, előleg, kölcsön) - 233
14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - -
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) - -
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek - -
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - -
18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./2.) - 1.572
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) - -
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) - 1.950
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások - 1.525
22. ebből továbbutalt támogatás - -
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - -
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - 425
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - -
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) - -
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások - -
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - -
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - -
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - -
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) - -378
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) - -378
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) - -
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) - -425
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) - -425
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) - -
37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 - -
38. J. Fizetendő társasági adó - -
39. K Tárgyévi eredmény - -378
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3) - -378
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) - -
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások - -
43. 1. Bérköltség - -
44. Ebből: - megbízási díjak - -
45. - tiszteletdíjak - -
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések - -
47. 3. Bérjárulékok - -
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások - 1.264
49. C. Értékcsökkenési leírás - 502
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelegű ráfordítások - 261
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - -
52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege - 3632. Költségvetési támogatás felhasználása
A Pest Környéki Madarász Kör 2011. évben ilyen jellegű támogatást nem kapott.

3. A Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Pest Környéki Madarász Kör 2011. során kizárólag támogatásokból, adományokból, valamint egyéb kisebb forrásokból jutott bevételhez, jelentős vagyoni eszközzel, ingatlannal nem rendelkezik.

4. Cél szerinti juttattatások kimutatása
A Pest Környéki Madarász Kör 2011-ben magánszemélyek részéről összesen 56e Ft támogatást kapott. Emellett a következő feladatok nyomán közhasznú bevételnek mondhatóan a következő cél szerinti juttatásokat kaptuk.

A bevétel forrása A támogatás célja Összeg (eFt)
VITUKI Nonprofit Kft. Szakértői részvétel a Duna és a Velencei-tó halfaunisztikai felméréseiben 130
Göncöl Alapítvány A Duna hajózhatóságával kapcsolatos biológiai felmérések 340
NYME Magyar Vízivadkutató Csoport Dunai vízimadarak felmérése 230

5. Közpénzekből kapott támogatások
Egyesületünk 2011. év során a NCA Közép-Magyarországi Kollégiumának pályázatából az alábbi támogatást kapta: Civil természetvédelem a Dunakanyarban = 157.000 Ft

6. Elnökség tagjai részére nyújtott juttatások
A Pest Környéki Madarász Kör tagjai, így az Elnökség is munkájukat önkéntes alapon végezték, a programvégzések költségtérítésén kívül egyéb juttatásban nem részesültek.

7. A PKMK közhasznú tevékenységéről szóló összefoglaló
Főbb programjaink

Dunakanyar monitoring program
A programunk gerincét ezévben is az immár \&94 ősze óta tartó vízimadár-monitoring adta. A havi rendszerességgel végzett felmérések januártól márciusig ill. a november és december közötti időszakban a KDV-KÖVIZIG Kitűző V. hajójáról, a fennmaradó időszakban pedig a a Mahart menetrendszerinti hajójáratáról történtek. A munka során a standard vízimadár-számlálás módszerét alkalmaztuk a Duna Budapest és Esztergom (1650-1720 fkm.) közötti szakaszán. A részletes és meghatározott időközönkénti számlálások eredményeképp pontos képet kaptunk a Dunakanyarban telelő, átvonuló, fészkelő ill. átnyaraló vízimadarak mozgalmairól.
A Dunakanyar teljes területe IBA (Important Bird Areas), azaz Fontos Madárélőhely mely védettségi kategóriát korábbi vizsgálataink eredményeképp kapta meg a terület, további tevékenységünk célja a terület ellenőrzése, hogy az IBA által támasztott kritériumoknak megfelel-e.
Egyesületünk 2011. év folyamán is tovább folytatta az Ipoly monitorozását hóközi szinkronszámlálások módszerrel Szécsény-Szob közötti Ipoly szakasz mentén. Az itt szervezett szinkronmegfigyeléseket a folyóvölgy több mint 80 kilométeres szakaszán végeztük. Eredményeink révén megállapítottuk, hogy jogosan került a Hont-Balassagyarmat szakasz különleges rendeltetésű vadászterületté (melyen tilos a vízivad vadászata), ugyanis a folyóvölgyben átvonuló vízimadarak nagy része az itteni vizeket használja. Az Ipoly magyarországi szakaszának jelentősebb élőhelyei felvételre kerültek a Ramsari Területek listájára, köszönhetően szakszerű felméréseinknek.

Dunai vízimadarak monitorozása
A Dunakanyar mellett a soproni székhelyű Magyar Vízivad Kutató Csoport aktív tagjaként két csatlakozó szakasz vízimadaras felmérését is elvégeztük ebben az évben.
A Budapest-Dunaföldvár, valamint a Dunaföldvár-Baja szakasz állományfelmérései igen fontosak a vízhez kötődő madárfajok magyarországi mozgalmainak megismerésében.
Mindkét terület nagy jelentőséggel bír egyes úszó- és bukórécefajok állományainak kiszolgálásában, nem egy faj tekintetében elérve a Ramsari kritériumokat!Vízfolyások és víztestek halfaunisztikai felmérése
Idén is részt vállaltunk a Magyar Biodiverzitás Monitorozó Rendszerben valamint a Víz Keretirányelv egyes programjainak mentén végzett halfaunisztikai értékeket célzó felmérésekben a Duna valamint a Velencei-tó területein.
A VITUKI Nonprofit Kft. megbízásából végzett felméréseket standardizált módszerekkel és megadott felmérési időszakokban végeztük, így hosszú távon is kiértékelhető faunisztikai adatokhoz jutottunk, amellett, hogy számos értékes és védett fajról sikerült előfordulási és elterjedési adatokat gyűjtenünk.

A birding.hu honlap fenntartása
Egyesületünk országos illetve nemzetközi jelentőségű kezdeményezése a www.birding.hu terepmadarász honlap, amelyet külső támogatás nélkül egyesületünk tartja fenn, elkötelezett önkéntesei révén.
Honlapunk országos és nemzetközi elismertséget kiváltó módon szolgálja a magyar terepi madártan XXI. századi színvonalú adat- és információközlését.
Jelenleg közel 400 madárfaj mintegy 150.000 előfordulásai adatát, ill. több, mint 30.000 terepi körülmények között készült fotóját tartalmazza adatbázisunk. A honlap 5000 feletti regisztrált taggal és napi min. 1000-1500 egyéni látogatóval működik.
Az elmúlt években teljes mértékben átalakítottuk a honlap programozási hátterét és ezzel együtt alapvető megjelenését is.

Környezeti nevelési feladatok
A PKMK továbbra is kiemelkedően fontos feladatnak tekinti a felnövekvő generációk természeti értékekkel kapcsolatos gondolkodás- ill. látásmódjának fejlesztését, megfelelő irányba való fordítását. Erőnktől telhetően a 2011-es évben is elvégeztünk számos terepi és tantermi előadást, madárvédelmi bemutatót, látványos gyűrűzési akciókat, akár más madártani szervezetekkel karöltve.

Egyéb programok
A fentiek mellett számos kisebb jelentőségű vagy időszakos jellegű programot futtattunk az idei évben. Ilyenek voltak pl. a birdline „forródrót”, amely az érdeklődő szakmai közönség számára biztosít első kézből származó madaras információkat.
Bemutató gyűrűzéseink mellett egyes fajok (legfőképpen hattyúk és sirályok) tekintetében színes gyűrűs jelöléseket is végeztünk a leolvashatóság megkönnyítése, azaz a megkerülési esélyek növelése okán.


Jelen közhasznúsági jelentést – mely az 1-4 oldalon hiteles – a Pest Környéki Madarász Kör közgyűlése elfogadta:


2012. május 19-énVerseczki Nikoletta
elnök p.h.


 
Megkereshető személyek:
Verseczki Nikoletta (elnök): ,
Fórum
A WP és a világ terepmadarász hírei
Bocsánat! A történet röviden: tegnap feltettek egy...
2022.08.13. 11:37 - Asztalos András
Határozási problémák
És még egy kép
2022.08.11. 23:31 - Hodász István
Milyen madarat láttam?
Rendben, köszönöm.
2022.08.11. 23:08 - Persei Jenő
Szavazás
Jelenleg nincs érvényes szavazási lehetőség Tovább »
Hírek, felhívások
1 % - 2022-ben is!
2022.02.06.
1 % - amivel idén is támogatni tudod a birding.hu működését Nekünk az egy nem mindegy! Támogasd... Tovább »
Beszámolók
Áprilisi marokkói túránk
2022.07.06.
Résztvevők: Bozsaky Dávid, Bozsaky Bonifác. Édesapám többször volt már Marokkóban, így... Tovább »
Galériák
Olasz veréb
Passer italiae
2022. július 20.
 
Szerecsensirály
Ichthyaetus melanocephalus
2022. augusztus 12.
 
Pettyes vízicsibe
Porzana porzana
2022. április 24.
 
1 % - amivel idén is támogatni tudod a birding.hu-t
 
© 2010 www.birding.hu Pest Környéki Madarász Kör
FőoldalInfóMegfigyelésekGalériákFajlistákMME NomenclatorRegisztráció